O Spółce

Jesteśmy funduszem private equity skoncentrowanym na inwestycjach w ludzi, którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami, tworzenia wartości swoich firm, niezależnie od branży, w której działają. Razem z nimi chcemy powoływać nowe lub rozwijać istniejące przedsięwzięcia, w celu osiągania wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Naszym wiodącym akcjonariuszem jest Grupa Kapitałowa PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski. Nasze akcje są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.