Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2014

FUTURIS S.A. realizuje zysk na inwestycji w NETWISE S.A.

Zysk z inwestycji w akcje NETWISE S.A. wyniósł ok. 4300%. W dniu 16 kwietnia 2014 roku FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LTD., podmiot w 100% kontrolowany przez FUTURIS S.A., sprzedał 98.500 akcji zwykłych na okaziciela NETWISE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ww. akcje stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów NETWISE

PCH CAPITAL S.A. zwiększyła zaangażowanie w FUTURIS S.A.

PCH CAPITAL S.A. posiada 46,41% w głosach na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Po scaleniu akcji, które odbyło się 28 marca 2014 roku oraz po nabyciu akcji w dniu 2 kwietnia 2014 roku PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz poprzez podmiot kontrolowany P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 824.260 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią

NETWISE S.A., spółka z portfela RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A., wypłaci dywidendę.

Do podziału dla akcjonariuszy NETWISE S.A. przeznaczy z zysku netto za rok obrotowy 2013 – 509.064,50 zł. 31 marca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NETWISE S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2013. Zgodnie z zapisami wymienionej uchwały, Spółka przeznaczy z zysku netto za rok obrotowy 2013, 509.064,50 zł na dywidendę. Wszystkie akcje