Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

ROK 2016

Futuris S.A. buduje Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A.

Futuris S.A. wraz z partnerem strategicznym Panem Krzysztofem Niedźwiedź tworzy kancelarię odszkodowawczą Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. W dniu 16 lutego 2016 roku Futuris S.A. zawiązała spółkę zależną Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. (RCO S.A.) z siedzibą w Lublinie. Futuris S.A. przed rejestracją wyżej wymienionej spółki obejmie 50.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o wartości nominalnej 1,00 zł

EO NETWORKS S.A. – spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. w 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2.514.885,26 zł.

EO NETWORKS S.A. opublikowała raport za IV kwartał 2015 roku. Zgodnie z komentarzem Zarządu do opublikowanych sprawozdań, najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w czwartym kwartale bieżącego roku w porównaniu do czwartego kwartału roku 2014 to:  wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem, spowodowany w przeważającej części wzrostem przychodów ze sprzedaży usług,

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) w 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 708.635,85 zł.

Skonsolidowany zysk netto Aforti Holding S.A. w 2015 roku wyniósł 583.585,27 zł. Czwarty kwartał 2015 roku poświęcony był w całości kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz uporządkowaniu aktywów Grupy. Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych produktów i usług. Konsekwentna realizacja strategii budowania Grupy Kapitałowej spowodowała znaczny wzrost aktywów, które wzrosły do ponad