Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez FUTURIS S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 22.2%20.2%54.7%

testtest
PCH CAPITAL S.A.2,112,711
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD780,676
WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED112,322
POZOSTALI856,101

21.9%20%55.3%

testtest
PCH CAPITAL S.A.2,161,377
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD780,676
WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED112,322
POZOSTALI856,101
Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział głosów Udział w ogólnej licznie głosów
Podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego, w tym:
PCH CAPITAL S.A.2 112 71154,71%2 161 37755,27%
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD780 67620,22%780 67619,96%
RAZEM podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego:2 893 38774,92%2 942 05375,24%
WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED112 3222,91%112 3222,87%
POZOSTALI856 10122,17%856 10121,89%
RAZEM cały akcjonariat 3 861 810 100% 3 910 476 100%