Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2017

Raport bieżący 11/2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdań finansowych

 

Zarząd Futuris S.A. niniejszym informuje, że 7 września 2017 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2017 roku i wyraził zgodę na podpisanie przez Zarząd umowy z audytorem.

W związku z powyższym, Zarząd Futuris S.A. w dniu 7 września 2017 roku podpisał umowę o badanie sprawozdań finansowych Futuris S.A. za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2017 roku ze spółką Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975.

Podstawa prawna:

§3. ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu