Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport bieżący 1/2018

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Futuris S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 5 stycznia 2018 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 16/2018, zgodnie z którą postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki do końca drugiego dnia następującego po dniu, w którym spółka przekaże do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raport roczny za rok obrotowy 2016, dokument zawierający analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę, której obowiązek sporządzenia został nałożony na podstawie Uchwały Nr 328/2017 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2017 r, przekaże Giełdzie oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 18 ust. 5a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wypełni obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 802/2016 Zarządu Giełdy z dnia 4 sierpnia 2016 r, tj. zawrze umowę z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia, oraz przekaże informacje o zawarciu ww. umowy do publicznej wiadomości, a kopię umowy przekaże Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu