Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2011

Raport bieżący ESPI 18/2011

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. przez Andrzeja Woźniakowskiego Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FUTURIS S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 października 2011 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia Pana Andrzeja Woźniakowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki dotyczące nabycia akcji FUTURIS S.A. na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z ww. zawiadomieniami w dniu 18 października 2011 roku Pan Andrzej Woźniakowski nabył 13.046.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Średnia cena nabycia akcji wyniosła 0,09 zł za jedną akcję. Nabycie nastąpiło na podstawie umów cywilno-prawnych poza rynkiem alternatywnym NewConnect.

Przed ww. transakcjami Pan Andrzej Woźniakowski nie posiadał akcji FUTURIS S.A., a podmiot kontrolowany przez niego Willamette Enterprises Limited posiadał 8.325.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 4,54% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A.

Po transakcjach będących przedmiotem zawiadomienia Pan Andrzej Woźniakowski posiada bezpośrednio 13.046.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a podmiot kontrolowany przez niego Willamette Enterprises Limited posiada 8.325.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 4,54% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. W związku z powyższym działając w porozumieniu z Willamette Enterprises Limited Pan Andrzej Woźniakowski posiada łącznie 21.371.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A.

Andrzej Woźniakowski – Prezes Zarządu