Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2012

Raport bieżący ESPI 22/2011

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FUTURIS S.A. informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 pozycja 1537 z późn. zm.) oraz art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z ww. zawiadomieniem w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej w dniu 30 grudnia 2011 roku Andrzej Woźniakowski – Prezes Zarządu FUTURIS S.A. zbył a Willamette Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (podmiot kontrolowany przez Andrzeja Woźniakowskiego Prezesa Zarządu FUTURIS S.A.) nabyła 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 4,64% w kapitale zakładowym oraz 4,52% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Cena sprzedaży jednej akcji wynosi 0,06 zł (sześć groszy).

Przed ww. transakcją Andrzej Woźniakowski posiadał bezpośrednio 13.046.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 7,12% w kapitale zakładowym oraz 6,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Willamette Enterprises Limited posiadała 8.325.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 4,54% w kapitale zakładowym oraz 4,43% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Działając w porozumieniu z Willamette Enterprises Limited Andrzej Woźniakowski posiadał łącznie 21.371.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowiły 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A.

Po ww. transakcji Andrzej Woźniakowski posiada bezpośrednio 4.546.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 2,48% w kapitale zakładowym oraz 2,42% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a Willamette Enterprises Limited posiada 16.825.000 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 9,18% w kapitale zakładowym oraz 8,94% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. Działając w porozumieniu z Willamette Enterprises Limited Andrzej Woźniakowski posiada łącznie 21.371.571 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A., które stanowią 11,66% w kapitale zakładowym oraz 11,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A.

Andrzej Woźniakowski – Prezes Zarządu