Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2011

Raport bieżący EBI 24/2011

Ogłoszenie nowej strategii działalności Spółki

Zarząd spółki FUTURIS S.A. informuje, iż w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zredefiniowaniem przedmiotu działalności Emitenta, Spółka dokonała transakcji sprzedaży utworzonych w 2010 i 2011 r. struktur produkcyjnych i wszystkich elementów związanych z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1.
Ponadto, w ramach porozumienia nastąpiło rozwiązanie umowy licencyjnej i umowy współpracy zawartej ze Stem Cells Spin S.A. regulującej m.in. kwestię produkcji i sprzedaży produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1. Na przełomie lipca i sierpnia 2011 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży aktywów spółki związanych z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1 (m.in. produktów i półproduktów, w tym homogenatu komórkowego, praw do znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych związanych z wyrobami z komórek macierzystych MIC-1, rozpoczętych projektów kosmetycznych i medycznych). Łączna kwota przychodów Spółki z tytułu sprzedaży powyższych aktywów jest szacowana na kwotę ok. 731 tys. zł netto.
Zgodnie z wolą akcjonariuszy-założycieli Emitenta, dotychczasowy zakres działalności Spółki został włączony do strategii działalności spółki Stem Cells Spin S.A., na rzecz której Emitent świadczył dotychczas usługi związane z komercjalizacją efektów prac badawczo-rozwojowych spółki Stem Cells Spin S.A. Tym samym Spółka zakończyła działalność w branży biotechnologicznej.
Obecnie spółka FUTURIS S.A. działa jako fundusz private equity inwestujący w udziały i akcje perspektywicznych spółek z branży TMT (Technology, Media, Telecomunication). Nowa strategia działalności Spółki zakłada inwestowanie w małe i średnie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne, znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu i ekspansji.
Minimalna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wymagana dla każdej inwestycji to 30%. Średnia wartość inwestycji to od 500.000 do 5.000.000 zł.
Transakcje w których Spółka będzie brała udział to m.in. kapitał na rozwój, konsolidacje, wykupy menedżerskie, wykupy lewarowane. Według strategii preferowany będzie udział w spółkach portfelowych zapewniający kontrolę, chociaż w wybranych sytuacjach akceptowany będzie udział mniejszościowy.
Spółka zamierza, w ramach realizacji projektów inwestycyjnych, kłaść nacisk na motywację zarządów spółek portfelowych, dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania angażować się w tworzenie wartości spółek, dawać im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów.
Strategia nie ogranicza terminu wyjścia z inwestycji, jeśli spółki portfelowe prezentować będą znaczący potencjał wzrostu. Typowy okres inwestowania wynosi od 3 do 5 lat i kończy się sprzedażą przedsiębiorstwa inwestorowi strategicznemu lub wprowadzeniem jego akcji do obrotu giełdowego.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Janisław Muszyński – Prezes Zarządu