Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport bieżący 7/2018

Pismo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Futuris S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 16/2018, Zarząd Giełdy postanowił o dalszym zawieszeniu obrotu akcjami spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 8 stycznia 2018 roku.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wezwał Spółkę do niezwłocznego spełnienia ciążących na niej obowiązków tj. publikacji raportu bieżącego zawierającego analizę sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość oraz publikację raportu rocznego za rok 2016.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2018 z 28 marca 2018 roku, Spółka ustaliła termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok na dzień 30 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu