Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2016

eo Networks S.A. – spółka portfelowa Runicom S.A. i Futuris S.A., przez trzy kwartały 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 3.019.892,91 zł.

eo Networks S.A. przez trzy kwartały 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokosci 28.838.986,72 zł.

W trzecim kwartale eo Networks S.A. wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11.209.526,03 zł i zysk netto w wysokości 319.059,80 zł.

Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2015 to:

- spadek poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy czym istotny spadek przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów – korzystne dla spółki z uwagi na większą rentowność sprzedaży usług, powyższa uwaga dotyczy wartości narastająco – na poziomie kwartałów możliwe są zaburzenia,

- ograniczenie kosztów sprzedaży oraz nieznaczny wzrost kosztów ogólnego zarządu na poziomie sprzed roku,

W ocenie Zarządu szanse na poprawę wyników w kolejnych kwartałach, uzależnione są od realizacji dodatkowych zleceń oraz zwiększenia skali realizacji usług ciągłych (infrastrukturalne oraz rozwój i utrzymanie systemów).

Zarząd w raporcie za III kwartał podkreślił, że do czynników pozytywnych można zaliczyć istotny wzrost środków pieniężnych w porównaniu do trzeciego kwartału 2015. Rentowność przychodów ze

sprzedaży usług kształtowała się na zadowalającym poziomie. Bilans spółki pokazuje, że eo Networks S.A. jest przygotowana od strony gotówkowej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy do realizacji kolejnych projektów w następnych kwartałach.

Futuris S.A. posiada pośrednio poprzez Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 96.107 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 4,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Runicom S.A. posiada pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. 127.798 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej informacji w raporcie eo Networks S.A.