Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

FUTURIS S.A. przejął fundusze zależne TMT SOLUTIONS S.A. oraz ITVENT S.A.

Sąd rejestrowy 28 listopada 2012 roku dokonał wpisu połączenia FUTURIS S.A., podmiotu zależnego od RUNICOM S.A., z podmiotami w 100% zależnymi ITVENT S.A. oraz TMT SOLUTIONS S.A.

Połączenie funduszy dokonało się zgodnie z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 12 listopada 2012 roku. Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych tj. ITVENT S.A. i TMT SOLUTIONS S.A. na spółkę przejmującą tj. FUTURIS S.A., przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

W następstwie ww. połączenia spółki przejmowane zostały rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji, a ich majątek przeszedł na spółkę przejmującą, przy czym spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.