Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2011

KDPW zarejestruje akcje Futuris S.A. serii E i F

W dniu 7 listopada br. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę o zarejestrowaniu 166.721.537 akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wyznaczeniu dnia notowania tych akcji na NewConnect.

Podjęcie ww. uchwały przez KDPW umożliwia Spółce złożenie wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji serii E i F do notowao w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Zarejestrowanie wspomnianych akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie wcześniej jednak niż w dniu notowania.