Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

O spółce

Jesteśmy funduszem private equity skoncentrowanym na inwestycjach w ludzi,
którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami, tworzenia wartości swoich firm, niezależnie od branży, w której działają.
Razem z nimi chcemy powoływać nowe lub rozwijać istniejące przedsięwzięcia,
w celu osiągania wysokich stóp zwrotu z inwestycji.

Naszym wiodącym akcjonariuszem jest Grupa Kapitałowa PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem
i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Nasze akcje są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

O SPÓŁCE FUTURIS

Strategia rozwoju

Jesteśmy funduszem private equity.
Poszukujemy ludzi, którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami, tworzenia wartości swoich firm, niezależnie od branży, w której działają. Razem z nimi chcemy powoływać nowe lub rozwijać istniejące przedsięwzięcia, w celu osiągania wysokich stóp zwrotu z inwestycji.

Główną zasadą naszego działania jest partnerstwo.
Pomysły i zapał przedsiębiorców wspieramy naszym doświadczeniem i kapitałem.
Dzięki temu firmy z naszego portfela są zarządzane w sposób twórczy, kreatywny i efektywny.

Jesteśmy aktywnym inwestorem finansowym.
W swojej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w budowaniu i rozwijaniu własnych przedsiębiorstw
oraz wiedzę o funkcjonowaniu rynków finansowych.
Słuchając uważnie naszych partnerów, chętnie dzielimy się wiedzą oraz praktyką w tworzeniu i rozwijaniu biznesu.
Pomagamy w planowaniu i zarządzaniu. Podsuwamy rozwiązania, dotyczące finansowania rozwoju przy wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Pozyskujemy partnerów branżowych oraz finansowych,
a także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Wspólnie z twórcami projektu osiągamy sukces rynkowy i finansowy.

Realizujemy również transakcje oportunistyczne, czyli projekty inwestycyjne,
w których pojawiają się krótkoterminowe okazje wynikające z zaistniałych nagłych zdarzeń biznesowych,
pozwalające na zaangażowanie kapitałowe przy niskich wycenach spółek.

Nasze projekty inwestycyjne finansujemy kapitałem własnym oraz dłużnym.
Nasze akcje są przedmiotem obrotu giełdowego.
Inwestycja w akcje lub obligacje FUTURIS S.A. pozwala naszym interesariuszom na bezpośrednie zaangażowanie w dostępne dla wąskiego grona inwestorów prywatne projekty inwestycyjne typu private equity/venture capital.
Daje to inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym możliwość realizacji wysokich stóp zwrotu, odpowiednio poprzez wzrost wartości naszych akcji albo spełnienie świadczeń z obligacji.

Struktura akcjonariatu

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez FUTURIS S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariat Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział głosów Udział w ogólnej licznie głosów
Podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego, w tym:
PCH CAPITAL S.A. 2 112 711 54,71% 2 161 377 55,27%
P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD 780 676 20,22% 780 676 19,96%
RAZEM podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego: 2 893 387 74,92% 2 942 053 75,24%
WILLAMETTE ENTERPRISES LIMITED 112 322 2,91% 112 322 2,87%
POZOSTALI 856 101 22,17% 856 101 21,89%
RAZEM cały akcjonariat 3 861 810 100% 3 910 476 100%

Władze spółki

Marcin Nastarowicz

PREZES ZARZĄDU

Pan Marcin Nastarowicz posiada wieloletnie doświadczenie w aktywnej sprzedaży instrumentów finansowych, budowaniu i koordynacji pracy sieci sprzedaży (w tym biur maklerskich i pośredników finansowych), szkoleniu i organizowaniu akcji marketingowych dla dystrybutorów działających na rynku finansowym. W 2012 roku zarządzał sprzedażą instytucjonalnych produktów bankowych w Banku Pocztowym S.A., w latach 2005 – 2011 był regionalnym dyrektorem sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec TFI, w latach 2002 – 2005 dyrektorem ds. kluczowych dystrybutorów w Skarbiec Asset Management Holding S.A. – Skarbiec Serwis Finansowy oraz w latach 2001 – 2002 kierownikiem sekcji sprzedaży w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „Skarbiec – Emerytura” S.A. Wcześniej tj. w latach 1998 – 2001 był kolejno przedstawicielem handlowym w Felix Polska GmbH, regionalnym kierownikiem sprzedaży w Citibank/Warta Powszechne Towarzystwo Emerytalne „DOM” S.A. oraz business development managerem w TGC Group Polska.

Rada Nadzorcza 

DARIUSZ GRAFF

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Pan Dariusz Graff jest managerem od wielu lat związanym z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Był związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group, gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A., zasiada w Radach Nadzorczych i Zarządach wielu spółek prawa handlowego. Pan Dariusz Graff ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera. Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

ROBERT SIEŃKOWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Pan Robert Sieńkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 – 1997 roku był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach 2008-2010 był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym. Obecnie pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

WIESŁAWA CHMIELEWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Wiesława Chmielewska była związana ze spółkami z grupy BRE BANK od wielu lat. Początkowo ze Skarbiec Asset Management Holding S.A., później z PTE Skarbiec Emerytura. Obecnie pełni funkcje zarządcze i nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.

TOMASZ ŁUKASZEWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Tomasz Łukaszewicz ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistera. Posiada certyfikat doradcy w ASO nr 76/2012. Od czerwca 2011 roku do marca 2012 roku pracował w SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS S.A. Od marca 2012 roku związany z PCH Corporate Finance Sp. z o. o. Sp. K. Obecnie pełni funkcje nadzorcze w wielu spółkach z Grupy Kapitałowej PCH Capital S.A.