Profil działalności

Jesteśmy funduszem private equity skoncentrowanym na inwestycjach w ludzi,
którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami, tworzenia wartości swoich firm, niezależnie od branży, w której działają.
Razem z nimi chcemy powoływać nowe lub rozwijać istniejące przedsięwzięcia,
w celu osiągania wysokich stóp zwrotu z inwestycji.

Naszym wiodącym akcjonariuszem jest Grupa Kapitałowa PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem
i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Nasze akcje są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.