Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2013

RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A. opublikowały raporty okresowe za I kwartał 2013 roku.

Podmioty Grupy RUNICOM S.A. opublikowały wyniki za I kwartał bieżącego roku.

W pierwszym kwartale, Zarząd RUNICOM S.A. prowadził aktywne działania mające na celu nadzór nad spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania. Ponadto Spółka wypracowała ponad 250 tys. zł przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym sprzedaży 290 udziałów w RUNICOM CORPORATE FINANCE Sp. z o. o. za kwotę 59,5 tys. zł.

Główny wpływ na wynik Spółki miały przeszacowania wartości aktywów finansowych w postaci akcji spółek notowanych w alternatywnym lub regulowanym obrocie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koszty poniesione przez Spółkę w związku z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi. Niekorzystna koniunktura na rynkach kapitałowych w pierwszym kwartale bieżącego roku, dotykająca podmiotów notowanych zarówno na NewConnect jak i na rynku regulowanym GPW, obniżyła wartość portfela inwestycyjnego RUNICOM S.A. Ponadto na skonsolidowaną stratę znaczący wpływ miała łączna strata spółek z grupy, tj. FUTURIS S.A., TECHNOLOGY SPACE S.A. i OUTPOST24 POLAND Sp. Z o. o., przekraczająca 750 tys. zł.

W pierwszym kwartale został złożony wniosek RUNICOM S.A. o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, zaś już w kwietniu Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą Spółka będzie przygotowywała sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

FUTURIS S.A., członek grupy RUNICOM S.A., zanotowała ponad 500 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Strata netto wyniosła jednakże około 1,2 mln zł, na co główny wpływ miało przeszacowanie aktywów finansowych oraz amortyzacja wartości firmy w wysokości ponad 646 tys. zł, powstała wskutek połączenia FUTURIS S.A. z podmiotami w 100% od niej zależnymi – TMT SOLUTIONS oraz ITVENT S.A. Ww. połączenie odbyło się, zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń wszystkich łączących się spółek z dnia 12 listopada 2012 roku i zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 28 listopada 2012 roku.

Istotnym elementem mającym wpływ na wyniki finansowe RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A. w kolejnych okresach sprawozdawczych będą miały rozpoczęte przez Zarządy w pierwszym kwartale 2013 roku procesy dezinwestycji najbardziej dojrzałych projektów z portfela obydwu spółek.