Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

Sąd rejestrowy dokonał wpisu Futuris Money S.A. (spółki zależnej Futuris S.A.) do rejestru przedsiębiorców.

W dniu 15 września 2015 roku Futuris Money S.A. została zarejestrowana.

W dniu 15 września 2015 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji spółki zależnej Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Futuris S.A. posiada 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Futuris Money S.A.

Futuris Money S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność usługową dla osób fizycznych na rynku finansowym m. in. udziela wieloratalnych pożyczek gotówkowych. Sprzedaje swoje produkty przez ogólnopolską sieć niezależnych pośredników finansowych.

Więcej informacji w raporcie bieżącym